Menu Sluiten

Privacy Beleid

PRIVACYBELEID
Privacybeleid van www.oropurocaffe.nl

Deze applicatie verzamelt enkele persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.

Gebruikers kunnen worden onderworpen aan verschillende beschermingsniveaus. Sommige gebruikers genieten daarom superieure bescherming. Meer informatie over het beveiligingsbeleid is te vinden in de sectie toepasselijkheid.

Dit document kan worden afgedrukt met het afdrukcommando dat aanwezig is in de instellingen van elke browser.

Gegevensbeheerder:

OROPURO wordt in Nederland vertegenwoordigd door Fast2Market onder de naam: Oropurocaffe
Amersfoort
BTW-nummer NL002157089B46
Tel: + 31 6 46244124
M: +31 6 46244124
E-mailadres: info@oropurocaffe.nl

Soorten gegevens verzameld

Onder de Persoonsgegevens die door deze Applicatie onafhankelijk of via derden worden verzameld, bevinden zich: Gebruiksgegevens; Tracking-tool; e-mail; telefoon nummer.

Volledige details over elk type gegevens dat wordt verzameld, vindt u in de speciale secties van dit privacybeleid of via specifieke informatieteksten die worden weergegeven voordat de gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens kunnen vrijelijk door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van deze Applicatie.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle gegevens die vereist zijn voor deze toepassing verplicht. Indien de Gebruiker weigert deze mee te delen, kan het voor deze Applicatie onmogelijk zijn om de Dienst te leveren. In gevallen waarin deze Applicatie bepaalde Gegevens als optioneel aanduidt, staat het Gebruikers vrij om dergelijke Gegevens niet mee te delen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van de Dienst of de werking ervan.

Gebruikers die twijfelen over welke gegevens verplicht zijn, worden aangemoedigd om contact op te nemen met de eigenaar.

Elk gebruik van Cookies – of van andere trackingtools – door deze Applicatie of door de eigenaren van diensten van derden die door deze Applicatie worden gebruikt, tenzij anders aangegeven, heeft tot doel de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast verdere doeleinden beschreven in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de Persoonsgegevens van derden die zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld via deze Applicatie en garandeert het recht te hebben om deze te communiceren of te verspreiden, waardoor de Eigenaar wordt vrijgesteld van enige aansprakelijkheid jegens derden.

Wijze en plaats van verwerking van de verzamelde gegevens

Verwerkingsmethoden:
De Verwerkingsverantwoordelijke neemt de gepaste veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van Persoonsgegevens te voorkomen.

De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van IT- en / of telematicatools, met organisatorische methoden en met logica die strikt verband houdt met de aangegeven doeleinden. Naast de gegevensbeheerder kunnen in sommige gevallen andere personen die betrokken zijn bij de organisatie van deze applicatie (administratief, commercieel, marketing, juridisch, systeembeheerders) of externe personen (zoals leveranciers van technische diensten van derden, postkoeriers) toegang tot de Gegevens. hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) ook, indien nodig, aangesteld als gegevensverwerkers door de gegevensbeheerder. De bijgewerkte lijst van Beheerders kan altijd worden opgevraagd bij de Verwerkingsverantwoordelijke.

Rechtsgrondslag van de verwerking
De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt Persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker als een van de volgende voorwaarden bestaat:

de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; Opmerking: in sommige rechtsgebieden kan de gegevensbeheerder geautoriseerd zijn om persoonlijke gegevens te verwerken zonder de toestemming van de gebruiker of een andere van de hieronder gespecificeerde rechtsgronden, zolang de gebruiker geen bezwaar maakt (“opt-out”) tegen een dergelijke behandeling. Dit is echter niet van toepassing als de verwerking van Persoonsgegevens onder de Europese wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens valt;
de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker en/of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen;
de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;
de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van openbaar belang of voor de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Verantwoordelijke is verleend;
de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke of derden.

Het is echter altijd mogelijk om de verantwoordelijke voor de verwerking te vragen om de concrete rechtsgrond van elke behandeling te verduidelijken en in het bijzonder om aan te geven of de behandeling gebaseerd is op de wet, voorzien is in een contract of noodzakelijk is om een ​​contract te sluiten.

Plaats
De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Verwerkingsverantwoordelijke en op elke andere plaats waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden overgedragen naar een ander land dan dat waarin de Gebruiker zich bevindt. Voor meer informatie over de plaats van verwerking, kan de Gebruiker verwijzen naar de sectie met betrekking tot de details over de verwerking van Persoonsgegevens.

In geval van superieure bescherming heeft de Gebruiker het recht om informatie te verkrijgen over de rechtsgrond voor de doorgifte van Gegevens buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiekrecht of bestaande uit twee of meer landen, zoals bijvoorbeeld de VN, evenals met betrekking tot de beveiligingsmaatregelen die door de gegevensbeheerder zijn genomen om de gegevens te beschermen.

Als een van de hierboven beschreven overdrachten plaatsvindt, kan de gebruiker de respectieve secties van dit document raadplegen of informatie opvragen bij de gegevensbeheerder door contact met hem op te nemen via de gegevens die aan het begin zijn aangegeven.

Bewaartermijn
De gegevens worden verwerkt en bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat de uitvoering van dit contract is voltooid.
Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die kunnen worden toegeschreven aan het legitieme belang van de gegevensbeheerder, worden bewaard totdat aan dit belang is voldaan. De Gebruiker kan meer informatie krijgen over het legitieme belang dat de Verwerkingsverantwoordelijke nastreeft in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke.
Wanneer de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, kan de Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens langer bewaren totdat deze toestemming wordt ingetrokken. Verder kan de Verwerkingsverantwoordelijke verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren in overeenstemming met een wettelijke verplichting of in opdracht van een autoriteit.
Aan het einde van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kan aan het einde van deze termijn het recht op inzage, opzegging, rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet meer worden uitgeoefend.

Doel van de verwerking van de verzamelde gegevens

De gegevens van de gebruiker worden verzameld om de eigenaar in staat te stellen de service te verlenen, te voldoen aan wettelijke verplichtingen, te reageren op verzoeken of uitvoerende acties, hun rechten en belangen (of die van gebruikers of derden) te beschermen en eventuele kwaadwillende activiteiten te identificeren. of frauduleus, evenals voor de volgende doeleinden: tagbeheer, remarketing en gedragstargeting, advertenties, statistieken, weergave van inhoud van externe platforms en betalingsbeheer.

Voor gedetailleerde informatie over de doeleinden van de verwerking en over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden verwerkt, kan de Gebruiker de sectie “Details over de verwerking van Persoonsgegevens” raadplegen.

Details over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

Betalingsbeheer
Tenzij anders aangegeven, verwerkt deze Applicatie alle betalingen per creditcard of op andere wijze via externe betalingsdienstaanbieders. In het algemeen, en tenzij anders vermeld, worden Gebruikers verzocht om betalingsgegevens en persoonlijke informatie rechtstreeks aan dergelijke betalingsdienstaanbieders te verstrekken.

Deze Applicatie is niet betrokken bij het verzamelen en verwerken van dergelijke informatie: in plaats daarvan ontvangt het alleen een melding van de betreffende betalingsdienstaanbieder dat de betaling is gedaan.

PayPal (Paypal)
PayPal is een betalingsservice die wordt aangeboden door PayPal Inc., waarmee de gebruiker online betalingen kan doen.

Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.
Plaats van verwerking: Zie het privacybeleid van Paypal – Privacybeleid.

PayPal-vervoerdersbetalingen (Paypal)
PayPal Carrier Payments is een betalingsservice die wordt aangeboden door PayPal, Inc., waarmee de gebruiker online betalingen kan doen met zijn mobiele provider.

Verwerkte Persoonsgegevens: telefoonnummer; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Plaats van verwerking: Zie het privacybeleid van Paypal – Privacybeleid.

Tagbeheer
Dit type service is functioneel voor het gecentraliseerde beheer van tags of scripts die op deze applicatie worden gebruikt.

Het gebruik van deze diensten omvat de stroom van gebruikersgegevens er doorheen en, waar van toepassing, hun bewaring.

Google Tag Manager (Google Ierland Limited)
Google Tag Manager is een service voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google Ireland Limited.

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid.

Adverteren
Met dit type service kunnen de gebruikersgegevens worden gebruikt voor commerciële communicatiedoeleinden. Deze communicatie wordt op deze Applicatie getoond in de vorm van banners en andere vormen van reclame, ook in relatie tot de interesses van de Gebruiker.

Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doeleinde worden gebruikt. Gegevens en gebruiksvoorwaarden staan ​​hieronder vermeld.

Sommige van de onderstaande diensten kunnen trackingtools gebruiken om de gebruiker te identificeren of de gedragsmatige retargeting-techniek gebruiken, d.w.z. gepersonaliseerde advertenties weergeven op basis van de interesses en het gedrag van de gebruiker, die ook buiten deze applicatie worden gedetecteerd. Voor meer informatie hierover raden wij u aan het privacybeleid van de respectieve diensten te raadplegen.

Naast de opt-out-functies die worden aangeboden door de onderstaande diensten, kan de gebruiker zich afmelden door de opt-out-pagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken.

Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om niet deel te nemen aan bepaalde advertentiefuncties via de bijbehorende apparaatconfiguratie-opties, zoals de advertentieconfiguratie-opties voor mobiele apparaten of de generieke advertentieconfiguratie.

Facebook Like Audience (Facebook Ireland Ltd)
Facebook Like Audience is een advertentie- en gedragsgerichte service die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd en die gegevens gebruikt die zijn verzameld via de Custom Audience-service van Facebook om advertenties te tonen aan gebruikers met vergelijkbaar gedrag als gebruikers die al op een aangepaste doelgroeplijst staan ​​op basis van hun eerdere gebruik van deze Applicatie of hun interactie met relevante inhoud via Facebook-applicaties en -diensten.

Op basis van deze gegevens worden gepersonaliseerde advertenties getoond aan gebruikers die worden voorgesteld door Facebook Like Audience. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om geen Facebook-cookies te gebruiken voor het personaliseren van advertenties door deze opt-outpagina te bezoeken.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracking-tool.

Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

Remarketing en gedragstargeting
Met dit type service kunnen deze Applicatie en zijn partners communiceren, optimaliseren en advertenties aanbieden op basis van het eerdere gebruik van deze Applicatie door de Gebruiker.

Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door het volgen van gebruiksgegevens en het gebruik van trackingtools om informatie te verzamelen die vervolgens wordt overgedragen aan de partners die de remarketing- en gedragsgerichte activiteiten beheren.

Sommige services bieden een remarketingoptie op basis van e-mailadreslijsten.

Naast de opt-out-functies die worden aangeboden door de onderstaande diensten, kan de gebruiker zich afmelden door de opt-out-pagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken.

Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om niet deel te nemen aan bepaalde advertentiefuncties via de bijbehorende apparaatconfiguratie-opties, zoals de advertentieconfiguratie-opties voor mobiele apparaten of de generieke advertentieconfiguratie.

Facebook-remarketing (Facebook Ireland Ltd)
Facebook Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragstargeting die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd en die de activiteit van deze applicatie koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracking-tool.

Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

Facebook Custom Audience (Facebook Ireland Ltd)
Facebook Custom Audience is een dienst voor remarketing en gedragstargeting die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd en die de activiteit van deze applicatie koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om geen Facebook-cookies te gebruiken voor het personaliseren van advertenties door deze opt-outpagina te bezoeken.

Verwerkte persoonsgegevens: e-mail; Tracking-tool.

Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

Statistieken
Met de services in deze sectie kan de gegevensbeheerder verkeersgegevens controleren en analyseren en worden ze gebruikt om het gedrag van de gebruiker bij te houden.

Conversies bijhouden van Facebook-advertenties (Facebook-pixel) (Facebook Ireland Ltd)
Het bijhouden van conversies van Facebook-advertenties (Facebook-pixel) is een statistiekenservice die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd en die gegevens van het Facebook-advertentienetwerk koppelt aan acties die binnen deze applicatie worden uitgevoerd. De Facebook-pixel houdt conversies bij die kunnen worden toegeschreven aan Facebook-, Instagram- en Audience Network-advertenties.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracking-tool.

Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid.

Google Analytics (Google Ierland Limited)
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Persoonsgegevens om het gebruik van deze Applicatie te volgen en te onderzoeken, rapporten op te stellen en deze te delen met andere door Google ontwikkelde diensten.

Google kan de Persoonsgegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracking-tool.

Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

Inhoud van externe platforms bekijken
Met dit type service kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost, rechtstreeks vanaf de pagina’s van deze applicatie bekijken en ermee communiceren.

Dit type service kan nog steeds gegevens verzamelen over webverkeer met betrekking tot de pagina’s waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.

Adobe-lettertypen (Adobe)
Adobe Fonts is een visualisatieservice in lettertypestijl die wordt beheerd door Adobe Systems Incorporated en waarmee deze toepassing dergelijke inhoud in zijn pagina’s kan integreren.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Google Fonts (Google Ireland Limited)
Google Fonts is een visualisatieservice in lettertypestijl die wordt beheerd door Google Ireland Limited en waarmee deze applicatie dergelijke inhoud in zijn pagina’s kan integreren.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid.

Instagram-widget (Facebook Ireland Ltd)
Instagram is een service voor het bekijken van afbeeldingen die wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd en waarmee deze applicatie dergelijke inhoud in zijn pagina’s kan integreren.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracking-tool.

Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid.

Meer informatie over Persoonsgegevens

Verkoop van goederen en diensten online
De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt voor het verlenen van diensten aan de Gebruiker of voor de verkoop van producten, inclusief betaling en eventuele levering. De persoonlijke gegevens die worden verzameld om de betaling te voltooien, kunnen gegevens zijn die betrekking hebben op de creditcard, de zichtrekening die wordt gebruikt voor de overschrijving of andere verstrekte betaalinstrumenten. De betalingsgegevens die door deze applicatie worden verzameld, zijn afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.

Gebruikersrechten
Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die door de eigenaar worden verwerkt.

In geval van superieure bescherming kan de Gebruiker alle onderstaande rechten uitoefenen. In elk ander geval kan de Gebruiker contact opnemen met de eigenaar om na te gaan welke rechten in zijn geval van toepassing zijn en hoe deze kunnen worden uitgeoefend.
In het bijzonder heeft de Gebruiker het recht om:

toestemming op elk moment intrekken. De Gebruiker kan de eerder gegeven toestemming voor de verwerking van zijn Persoonsgegevens intrekken.
zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. De gebruiker kan zich verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens wanneer dit gebeurt op een andere wettelijke basis dan toestemming. Verdere details over het recht van bezwaar vindt u in het onderstaande gedeelte.
toegang krijgen tot hun gegevens. De gebruiker heeft het recht om informatie te verkrijgen over de gegevens die door de eigenaar worden verwerkt, over bepaalde aspecten van de verwerking en om een ​​kopie van de verwerkte gegevens te ontvangen.
controleren en rectificatie aanvragen. De Gebruiker kan de juistheid van zijn/haar Gegevens verifiëren en verzoeken om deze bij te werken of te corrigeren.
de beperking van de behandeling verkrijgen. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de Gebruiker de beperking van de verwerking van zijn Gegevens vragen. In dit geval zal de gegevensbeheerder de gegevens niet voor andere doeleinden verwerken dan de bewaring ervan.
de annulering of verwijdering van hun Persoonsgegevens te verkrijgen. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de Gebruiker de Eigenaar verzoeken om annulering van zijn Gegevens.
hun gegevens ontvangen of laten overdragen aan een andere eigenaar. De Gebruiker heeft het recht om zijn/haar Gegevens te ontvangen in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en leesbaar door een automatisch apparaat, en, waar technisch haalbaar, om de ongehinderde overdracht aan een andere eigenaar te verkrijgen. Deze bepaling is van toepassing wanneer de Gegevens worden verwerkt met geautomatiseerde tools en de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarbij de Gebruiker partij is of op contractuele maatregelen die daarmee verband houden.
een klacht indienen. De Gebruiker kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens of juridische stappen ondernemen.

Details over het recht om bezwaar te maken
Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Verwerkingsverantwoordelijke is verleend of om een ​​gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke na te streven, hebben Gebruikers het recht om zich te verzetten tegen de verwerking om redenen die verband houden met hun specifieke situatie.

Gebruikers worden eraan herinnerd dat, indien hun Gegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, zij zich zonder opgaaf van redenen tegen de verwerking kunnen verzetten. Om erachter te komen of de gegevensbeheerder gegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunnen gebruikers de respectieve secties van dit document raadplegen.

Hoe de rechten uitoefenen?
Om de rechten van de Gebruiker uit te oefenen, kunnen Gebruikers een verzoek richten aan de contactgegevens van de Eigenaar die in dit document worden vermeld. Verzoeken worden kosteloos ingediend en door de Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, verwerkt.
Toepasselijkheid van het hogere beschermingsniveau

Hoewel de meeste bepalingen van dit document van toepassing zijn op alle Gebruikers, zijn sommige uitdrukkelijk onderworpen aan de toepasselijkheid van een hoger beschermingsniveau op de verwerking van Persoonsgegevens.
Dit hogere beschermingsniveau is altijd gegarandeerd wanneer de behandeling:

het wordt uitgevoerd door een gegevensbeheerder die in de EU is gevestigd; of
betrekking heeft op Persoonsgegevens van Gebruikers die zich in de EU bevinden en die functioneel is voor het aanbieden van goederen of diensten onder bezwarende titel of gratis aan dergelijke Gebruikers; of
betreft Persoonsgegevens van Gebruikers die zich in de EU bevinden en stelt de Eigenaar in staat het gedrag van dergelijke Gebruikers te controleren voor zover dergelijk gedrag plaatsvindt binnen de Unie.

Cookie beleid

Deze applicatie maakt gebruik van trackingtools. Voor meer informatie kan de Gebruiker het Cookiebeleid raadplegen.

Meer informatie over de behandeling

verdediging in de rechtbank
De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Eigenaar worden gebruikt in de rechtbank of in de voorbereidende fasen voor de uiteindelijke vaststelling ervan voor de verdediging tegen misbruik bij het gebruik van deze Applicatie of gerelateerde Diensten door de Gebruiker.

De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar op last van de overheid verplicht kan zijn de Gegevens openbaar te maken.

Specifieke informatie
Op verzoek van de Gebruiker kan deze Applicatie, naast de informatie in dit privacybeleid, de Gebruiker aanvullende en contextuele informatie verstrekken over specifieke Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud
Voor behoeften met betrekking tot bediening en onderhoud kunnen deze applicatie en alle services van derden die er door worden gebruikt systeemlogboeken verzamelen, dit zijn bestanden die de interacties registreren en die ook persoonlijke gegevens kunnen bevatten, zoals het IP-adres van de gebruiker.

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen
Verdere informatie met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Verwerkingsverantwoordelijke met behulp van de contactgegevens.

Reactie op “Niet volgen”-verzoeken
Deze applicatie ondersteunt geen “Do Not Track”-verzoeken.
Om erachter te komen of de gebruikte diensten van derden deze ondersteunen, wordt de Gebruiker uitgenodigd om het respectieve privacybeleid te raadplegen.

Wijzigingen in dit privacybeleid
De gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en, indien mogelijk, op deze Applicatie en, indien technisch en juridisch haalbaar, door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers. via een van de contactgegevens in haar bezit. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging onderaan vermeld.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op behandelingen waarvan de rechtsgrond toestemming is, zal de Verwerkingsverantwoordelijke indien nodig opnieuw de toestemming van de Gebruiker verzamelen.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonsgegevens (of Gegevens)
Alle informatie die, direct of indirect, ook in verband met andere informatie, inclusief een persoonlijk identificatienummer, een natuurlijke persoon identificeerbaar of identificeerbaar maakt, vormt persoonsgegevens.

Gebruiksgegevens
Dit is informatie die automatisch wordt verzameld via deze applicatie (inclusief van applicaties van derden die in deze applicatie zijn geïntegreerd), waaronder: IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruiker die verbinding maakt met deze applicatie, adressen in URI-notatie (Uniform Resource Identifier) , het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek naar de server door te sturen, de grootte van het als antwoord verkregen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol, fout, enz.) land van herkomst , de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de bezoeker worden gebruikt, de verschillende temporele connotaties van het bezoek (bijvoorbeeld de tijd die op elke pagina wordt doorgebracht) en de details van de reisroute die binnen de Applicatie wordt gevolgd, met bijzondere verwijzing naar de volgorde van de geraadpleegde pagina’s, naar de parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker
De persoon die deze Applicatie gebruikt die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Geïnteresseerd
De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Beheerder)
De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur en elke andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals uiteengezet in dit Privacy beleid.

Gegevensbeheerder (of gegevensbeheerder)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, individueel of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en de gebruikte instrumenten vaststelt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie . Tenzij anders aangegeven, is de gegevensbeheerder de eigenaar van deze applicatie.

Deze applicatie
De hardware- of softwaretool waarmee de Persoonsgegevens van Gebruikers worden verzameld en verwerkt.

Dienst
De Service geleverd door deze Applicatie zoals gedefinieerd in de relatieve voorwaarden (indien beschikbaar) op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)
Tenzij anders aangegeven, is elke verwijzing naar de Europese Unie in dit document bedoeld om te worden uitgebreid tot alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Koekjes
Cookies zijn trackingtools die bestaan ​​uit kleine stukjes gegevens die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

Volgen
Tool Tracking Tool betekent elke technologie – bijv. Cookies, unieke identificatiegegevens, webbakens, geïntegreerde scripts, e-tags en vingerafdrukken – waarmee gebruikers kunnen worden getraceerd, bijvoorbeeld door informatie te verzamelen of op te slaan op het apparaat van de Gebruiker.

Juridische referenties
Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van meerdere wetgevende systemen, waaronder artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679.
Tenzij anders vermeld, heeft deze privacyverklaring alleen betrekking op deze Applicatie.